Privacybeleid

 

Als zorgaanbieder hebben wij te maken met vertrouwelijke cliëntgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van uw privacy van essentieel belang is. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Om inzichtelijk te maken hoe wij dat doen hebben wij dit privacyverklaring opgesteld.

Uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wet op dit gebied is de Europese General Data Protection Regulation (GPDR), in Nederland gehandhaafd als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voldoen aan deze wet betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. In onze gezondheidscentra werken zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. U heeft bij ons uw eigen dossier.

Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de zorgverlening aan u, daarvoor vragen wij uiteraard via de zorgverleningsovereenkomst uw toestemming. Wij gebruiken uw gegevens ook voor de afhandeling van de administratie en (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Daarnaast zullen wij u zo nu en dan informeren over onze dienstverlening. Incidenteel vragen wij u om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek of enquêtes. Deelname aan een onderzoek is altijd vrijwillig. In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen of wanneer wij uw dossier van een andere zorgverlener overnemen.

Wie heeft inzicht in uw gegevens?
Zorgmedewerkers ZorgAccent
Alleen zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de het verlenen van zorg kunnen uw medische gegevens raadplegen. Hieronder moeten onder andere worden begrepen: de zorgverlener die u verzorgt, de assistent, de wijkverpleegkundige, en de zorgverlener naar wie u bent doorverwezen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de zorgverlening.

In sommige situaties is het noodzakelijk een waarnemer in te schakelen. De waarnemer heeft inzage in uw gegevens voor zover dat nodig is voor de te verrichten werkzaamheden.

Medewerkers ZorgAccent
Onze recepties, medewerkers Wijk- en Woonservice centrum, en ondersteunende medewerkers die uw belangen behartigen, kunnen uw minimaal benodigde gegevens inzien. Dit doen we om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en wordt tot het noodzakelijke beperkt.

Apotheek
ZorgAccent werkt samen met lokale apothekers Dit betekent dat de apotheek, indien nodig, inzicht heeft in de aan u verstrekte medicijnen of de door u verstrekte medische gegevens (bijvoorbeeld chronische aandoeningen of intoleranties). Voor verdere informatie met betrekking tot het privacybeleid van de apotheken verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de apotheek.

Veiligheidsmaatregelen
Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle computers en medische programma’s zijn beschermd met een wachtwoord. Uw medische gegevens bewaren wij gedurende 15 jaar. Uw gegevens bewaren wij langer wanneer dit nodig is voor het leveren van verantwoorde zorg.

Wij geven aan derden de opdracht om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden door middel van de door ons gekozen cliëntportalen/applicaties. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Wij leggen altijd contractueel vast dat zo’n derde organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt.

Uw rechten
U heeft rechten ten aanzien van uw dossier:

  • Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen;
  • Recht van correctie of aanvulling van de gegevens of het laten opnemen van een eigen verklaring in uw dossier;
  • Vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).

De door u gegeven toestemming voor (een bepaalde) verwerking kan uiteraard door u worden ingetrokken.

Contact en vragen
Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij uw WijkService of WoonServiceCentrum onder nummer 0900-0678 (lokaal tarief). Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling, kunt u dit aangeven bij uw zorgmedewerker of voorgenoemde centra.

Functionaris Gegevensbescherming
Om toezicht te houden op het naleven van de regels van de AVG heeft ZorgAccent een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld: Vincent Grote Beverborg. Voor klachten of meldingen is hij bereikbaar via telefoonnummer 0900-0678 of per mail privacy@zorgaccent.nl,

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://hulpbijprivacy.nl/